&Nu Spam


Ett växande problem

Vi registrerade ursprungligen domänen och.nu för att kunna hantera våra personliga mail och websidor, sedan växte detta till en liten sammanslutning av ganska trevliga människor där de flesta känner varandra genom det unika i att man måste bli rekomenderad av någon som redan är medlem, vilket i sin tur bygger det nätverk och.nu vilar på, dvs kamratskap och vänskap.

Nyårsafton 1999 ramlade så det första spammet ner på domänen, för att varit förskonade från detta otyg i nästan ett helt år började det drösa in Spam i mängder. Vi försökte förklara för det medlemmar som inte var så kunniga på internet och datorer varför nån skulle vilja förnedra och besudla dom med mail om:

 • viagra
 • bröstförstoringar
 • tandläkare på manhattan
 • sommarhus i florida
 • aktier
 • toner till skrivare
 • obskyra domänregisteringar
 • diverse kedjebrev
 • bantningsmedel
 • försök till bedrägeri för att lura pengar av folk
 • möjlighet att köpa diverse usla virusdödare
 • programvaror för att själv skicka spam
 • programvaror för att slippa spam
 • erbjudande att skicka spam
 • samt porr-reklam i ohemula mängder...
 • ...och mycket mer som jag inte ens orkar räkna upp.

Vi började filtrera alla mail som anlände via en tjänst på spamcop, vilket med tiden blev ohållbart då mailen fastnade där tills nån (oftast postmaster) fick tiden över att kolla om det var spam eller ej, det gav dock en lite respit.

Vi installerade egna spamfilter för att göra en försortering för att avlasta postmaster och spamcop, vilket fungerade bra för en tid, dock så ökade hela tiden belastingen, och spammare använder sig av alla möjliga fula knep för att slippa bli bortfiltrerade, allt från att bara skicka ett mail med endast en bild på texten dom vill att man ska läsa, till att försöka förvränga texten så filtret inte ska klara att läsa det (byter ut alla o->0, alla i->| osv).

I våra försök att komma runt detta så börjar vi använda oss av ett filter med bayansk filtrering, fasen vet hur det funkar, med det hjälper lite. Dock så är ungefär 85% av alla mail som kommer till vår domän spam, dvs ca 15000 (alltså femtontusen) spam i månaden.

Tänk er att varje spam är ca 3k stort, det ger 45M i månaden av ren skit. Skräpmail som ingen vill ha, men det finns inget lagligt sätt att hindra dom, snarare tvärtom. Företag lobbar hårt i USA för det inte ska bli olagligt att besudla nätet med sådan vedervärdig dynga.

Det senaste draget (så kallade joe-job) från dessa spammare har varit att skicka ut spam med reply-to: adressen i mailet satt till vår domän, (vilket i sin tur resulterat i <150 mail om dagen om att 'mottagaren' finns inte till postmaster), och jag vågar inte tänka mig hur många av dessa som går ut till folk som inte har något filter på sina mail...

Jag vill å det starkaste hävda till alla och envar att denna domän inte på något sätt befrämjar Spam i någon form.

Ser vi en möjlighet att klämma åt en spammare på något sätt så stödjer vi detta av hela vårt hjärta på alla de sätt vi kan. Den dagen kroppsbestraffning är del av det självklara straffet för en spammare står postmaster@och.nu bland det första i kön för att utverka straffet.


A growing problem

We original registred this domain to be able to maintain our personal mail and web, then it grow to a little communitie of rather nice people where the most know each other in one or other way depending on the fact that you have to be recomended by a member to become a member, which builds the fundation och.nu rely on, that is comradeship and friendship.

New years-eve 1999 we received the first spam to the domain, after initial been spared from that kind of nuisance almost a whole year it starts to pore in spam in amount not imagined. We tried to explain to members not so familiar in the way's of internet way someone was trying to abuse them with mail about:

 • viagra
 • breastenlargments
 • dentist on manhattan
 • summerhouse in florida
 • stock options
 • toner for printers
 • obscure domainregistrations
 • varius chainletters
 • dieting
 • attempt in fraud to lure money from people
 • possibilite to buy varius wretched spamkillers
 • software to be able to send spam
 • software to get rid of spam
 • offers to send spam
 • porno-commercials in hideous amounts...
 • ...and much more that I don't have the stomach to repeat.

We started to filtered mail through a service at spamcop, but as time went it became hard to keep it up since mail got stuck there until someone (mostly postmaster) fund the time to report the spam and release the mail, but it bought some time.

We installed own spamfilter to relive pressure of postmaster and spamcop that worked for a time, but spammers us all kind of strange dirty tricks, all from sending only a image with the text to obfuscate the text so the filter can't deciphper it replace all the letters o->0, all i->| and so on).

In our attempt to get around this we started to use a filter with bayan filter, heck knows how it works, but it helps a little. Approximately 85% of all our incoming mail to the domain is spam, that is 15000 (fifteen thousands) spam each month.

Imagine each spam ~3k, that gives 45M of shit each month, Junk that no one wants, but there is no legal way to stop them, and company in the states work hard with lobbying to keep it legal to soil the net with that kind of repulsive crap.

The latest move (so-called joe-job) has been to put our domin in the Reply-To: field in spam, (which results in <150 bounces to postmaster from adress that doesn't exists), and I dont dare to think of how many of the recipients that doesn't have filter for there mail.

We do not in any way support or promote spam in any form or way

Do we have a opportunities to get to a spammer in any way, we will support it by heart and soul in every way we can. The day physical punishment is a part of the obvious sentence for spamming, postmaster@och.nu will be first in the line to deliver penelty.


Denna sida upprätthålls av Webmaster Till Index