Årsmötesprotokoll för Grå 1999

27 mars

Närvarande:
Sara Ytterbrink
August Aronsson
Ida Nilsson
Mårten Sandin
John Kilefors
Erik Magnusson
Simon Annmo
Tomas Skoglund
Oskar Josefsson
Lars-Åke Karlsson
Marcus Lundahl
Marie-Helen Pettersson
Rickard Wetter
Jonas Hedenquist
Erik Nilsson
Rasmus Stenbäcken
David Bilker
Joakim Karlsson
Jonas Wieszkos
Jonatan Blomstrand
Carl Bredin
Rikard Stenbäcken
Niklas Öjhage
Jenny Carlander

Observatörer:
Dan Gustavsson
Andreas Rudenstam
Robin Kochauf
Karin Lagerstrand

1. Mötets öppnande:
Lars-Åke Karlsson förklarade mötet öppnat.

2. Mötets behörighet:
Mötet förklarades behörigt utlyst.

3. Val av mötets ordförande:
Rasmus Stenbäcken valdes till mötets ordförande.

4. Val av mötets sekreterare:
Erik Magnusson valdes till mötets sekreterare.

5. Val av två personer att justera protokollet:
Marcus Lundahl och Tomas Skoglund valdes till sekreterare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året:
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga.

7. Ekonomisk berättelse för förra året:
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga.

8. Revisorernas berättelse för förra året.
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga.

9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse:
Förra årets styrelse beviljades ansvarsfrihet.

10. Årets verksamhetsplan:
Årets verksamhetsplan godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga.

11. Årets budget:
Årets budget godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga.

12. Behandling av Proposition 1:
Årsmötet beslutade i enlighet med Proposition 1. Se bilaga.

13. Behandling av Proposition 2:
Årsmötet beslutade i enlighet med Proposition 2. Se bilaga.

14. Övriga frågor:
Erik Magnusson informerade om diskussionsforumet för rollspel, som ska arrangeras av Grå. Årsmötet fick veta hur lång Erik Magnusson och Tomas Skoglund, som jobbar med forumet, har kommit med arbetet.

15. Val av årets styrelse:
Lars-Åke Karlssson valdes till ordförande för 1999.
Rasmus Stenbäcken valdes till vice ordförande för 1999.
John Kilefors valdes till kassör för 1999.
Erik Magnusson valdes till sekreterare för 1999.
Simon Haglund valdes till ledamot för 1999.

16. Val av årets revisor:
Magnus Magnusson valdes till revisor för 1999.

17. Val av årets valberedare:
Jonas Wieszkos valdes till sammankallande för valberedningen 1999.
Joakim Karlsson och Tomas Skoglund valdes till ledamöter i valberedningen 1999.

18. Mötets avslutande:
Rasmus Stenbäcken förklarade mötet avslutat.

Tillbaka